Jan Kočer fotograf - Svatební, rodinný a portrétní fotograf Jižní Čechy

Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) podnikající fyzické osoby Jan Kočer, DiS, se sídlem Dubné 249, PSČ: 373 84 Dubné, IČ: 06653022, zapsané v živnostenském rejstříku (dále jen „fotograf“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy nebo dohody o poskytování fotografických služeb (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi fotografem a objednatelem (dále také jako „klient“).

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi fotografem a klientem. Na tyto obchodní podmínky je klient dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Uzavřením smlouvy klient dále souhlasí s tím, že se tyto podmínky stávají nedílnou součástí uzavřené smlouvy.

Veškeré smluvní vztahy mezi fotografem a klientem se řídí právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami ustanoveními občanského zákoníku vztahující se na podnikatele.

Objednání fotografických služeb

Objednání focení

Objednat se lze pouze e-mailem nebo telefonicky, přičemž u druhého způsobu se zaručuje nejrychlejšího způsobu rezervace vhodného termínu.

SMS objednávky (ani dotazy) nejsou akceptovány a nebude na ně reagováno, kromě předem domluvených SMS.

Objednání je závazné v okamžiku odsouhlasení termínu focení klientem i fotografem.

Objednávkou klient stvrzuje přijetí těchto podmínek a srozumnění s nimi, stejně tak srozumění s autorským přístupem a fotografickým stylem, s kterým fotograf pracuje a nemá proti němu žádné výhrady.

Objednací lhůta

Objednací lhůta se odvíjí od momentální vytíženosti – cca 2 týdny před plánovaným termínem focení.

Zrušení rezervace

Pokud se na domluvené focení klient nemůže z jakéhokoliv důvodu dostavit a bude požadovat jeho zrušení nebo náhradní termín, je jeho povinností oznámit telefonicky nebo e-mailem fotografovi tuto skutečnost s dostatečným časovým předstihem.

Náhradní termín

Klient bere na vědomí, že pokud bude žádat o náhradní termín, bude mu nabídnut nejbližší možný volný termín s ohledem na aktuální fotografovu obsazenost termínů.

Cena fotografických služeb

Cena služeb

Cena konkrétních typů fotografování včetně podrobné informace o tom, co je součástí jednotlivých balíčků je podrobně uvedena na webových stránkách.

Splatnost cen

Cena za vybraný fotobalíček je splatná v den focení.

Cena za fotografie vybrané nad rámec balíčku a případné doplňkové produkty (foto obrazy či tisky fotografií navíc) je formou doplatku zaplacena převodem na účet ještě před jejich zpracováním.

Nedojde-li k zaplacení ceny zvoleného fotobalíčku či případného doplatku za doplňkové služby nad rámec balíčku, vyhrazuje si fotograf právo zakázku nepředat do doby než je řádně zaplacena.

Fotografování

Realizace focení

Všechny druhy fotografování, kromě svatebního, probíhají pouze v pracovních dnech od pondělí do pátku na základě předem domluveného a potvrzeného termínu klientem a to buď v prostorech fotoateliéru nebo v exteriéru. Po vzájemné domluvě lze fotografování uskutečnit i o víkendu.

Ateliérové focení

Toto fotografování je je určeno rodinám, párům, jednotlivcům. Ateliér má omezené prostory, proto maximální počet je 5 osob (rodiče, 3 děti).

Do ateliéru je zákaz vstupu zvířat.

Exteriérové focení

Lokace exteriérového focení je určena po dohodě s fotografem a realizují se zde všechny nabízené druhy focení.

V případě špatného počasí se exteriérové focení přesouvá na jiný termín.

Pokud fotograf pojede na exteriérové fotografování mimo Dubné, k ceně zvoleného fotobalíčku účtuje cestovné 9,- Kč/km – počítáno pro cestu tam i zpět z místa sídla firmy fotografa.

U svatebního fotografování se cestovné do 20 km od Dubného nepočítá, poté se účtuje 12 Kč/km – počítáno pro cestu tam i zpět z místa sídla firmy fotografa.

Doba focení

Doba focení je individuální a liší se v závislosti dle zvoleného foto balíčku.

Pozdní příchod klienta není důvodem k prodloužení časového harmonogramu focení.

Opozdílí-se klient o více než 20 minut bez předchozí omluvy, je fotograf oprávněn fotografování zrušit a studio či smluvené místo opustit.

V průběhu celého fotografování ve studiu či exteriéru je zakázáno pořizovat jakkýkoli záznam z focení – ať už jde o fotografie či video bez souhlasu fotografa.

Výběr fotografií

Do 14-ti pracovních dnů po uskutečněném focení obdrží klient na e-mail odkaz na galerii s neretušovanými náhledy z focení, ze kterých si bude vybírat fotky k finální úpravě.

Náhledy, které budou zaslány, představují nejzdařilejší záběry z focení a jejich výběr provádí výhradně fotograf. Jejich počet není pevně stanoven, vždy ale umožňuje dostatečný výběr vzhledem ke zvolenému balíčku.

Dle autorského zákona č. 121/2000 sb. není bez souhlasu fotografa jako autora daného díla dovoleno tyto náhledy kdekoli zveřejňovat a ani je dále upravovat (jsou ve vlastnictví fotografa a určeny výhradně pro výběr k retuši).

Zaslané náhledy fotografií není dovoleno jakkoliv upravovat a veřejně prezentovat a slouží pouze pro klientovu osobní potřebu a k následnému výběru fotografií, které bude klient požadovat upravit.

Vybrané fotografie k úpravě odešle klient zpět v co možná nejkratší časové lhůtě, nejpozději však do 3. týdnů od jejich obdržení.

Pokud bude výběr pro úpravu fotografií zaslán po této lhůtě, fotograf si vyhrazuje prodloužit dobu dodání fotografií (viz. Dodací lhůta fotografií).

Objednání fotografií k retuši i k tisku je závazné (pokud se zákazník vzdá tištěných fotografií v rámci zvoleného balíčku, nedochází k úpravě ceny balíčku).

Dodání forografií

Dodací lhůta fotografií

Doba dodání fotografií je 4 týdny od data zaslání vybraných náhledů k úpravě, nikoli od data focení.

Vyhrazuji si prodloužit dodací lhůtu v následujících případech:

  • Pokud fotograf obdrží výběr fotografií pro úpravu po lhůtě 3. týdnů od zaslání náhledů, automaticky se prodlužuje lhůta dodání až na týdnů od doručení vybraných náhledů k úpravě.
  • Při výběru 25 a více ks fotografií nad rámec zvoleného balíčku.
  • Pokud klient ví, že bude fotografie potřebovat dříve, objedná se s ohledem na tuto skutečnost tak, aby se zajistilo klidné zpracování zakázky bez nervů pro obě strany.
  • Upravené fotografie neobsahují fotografovo logo.
  • Doba dodání fotek u svatebního fotografování se může v závislosti na sezóně lišit – zhruba 45 – 60 dní od svatby. V případě nenadálých skutečností si fotograf vyhrazuje tuto lhůtu o 30 dní prodloužit. Po uplynutí této doby v souladu s uzavřenou smlouvou vyplatí smluvní pokutu za každý den prodlení.

Předání fotografií

Hotová zakázka se doručí klientům v elektronické verzi prostřednictvím Úschovny na jejich emailovou adresu.

Tištěné fotografie se doručí zásilkou prostřednictvím České pošty, Zásilkovny či DPD (dle druhu zásilky).

Zpracování fotografií

Formát fotografií

Zpracované fotografie budou dodány v rozsahu zvoleného fotobalíčku ve formátu JPG a v poměru stran 2:3 v plném možném rozlišení (vhodné pro velkoformátový tisk).

NEUPRAVENÉ FOTOGRAFIE NEPOSKYTUJI.

Retuše

U fotografií se v rámci ceny provádí tyto úpravy: ořez, vyvážení expozice, kontrast, jas, kolorování, odstranění momentálních vad jako jsou pupínky, malé modřinky, škrábance.

Tetování na rukou dětí, které jde obtížně na fotografiích odstranit a klient je na fotografiích mít nechce, odstraní je dětem před focením již doma. Nikoliv těsně před focením, aby kůže nebyla zarudlá od drhnutí.

Speciální požadavky na náročnější retuš (odstranění vrásek, bělení zubů, odstranění tetování u dětí, čouhajících ramínek atd.) jsou možné po dohodě s fotografem za příplatek 300,- za fotografii – za předpokladu, že daná úprava je realizovatelná.

Úpravy typu odstranění dvojité brady či faldíků atd, rovnání křivých nosů, zubů, zeštíhlení postavy atd. nejsou možné. Tento typ úpravy je náplní práce grafika, nikoliv fotografa.

Nespokojenost s vlastním vzhledem není důvodem k reklamaci fotografií.

Vyvolání fotografií, tisk, reklamace

Fotografie jsou vyvolávány u ověřených dodavatelů.

Reklamace tištěných fotografií je možná pouze na základě viditelné tiskové chyby (škrábance, pruhy a jiné viditelné vady), nikoli v barevnosti či světlosti/tmavosti daného tisku.

Nespokojenost a nesouhlas s fotografickým stylem a autorským pojetím fotografa není také důvodem k reklamaci zakázky.

Archivace fotografií

Všechny neupravené fotografie (raw formáty) se archivují po dobu 1 měsíce od odevzdání zakázky, poté data odstraňuji v souladu s nařízením EU 2016/679 o ochraně fyzických osob (tzv. GDPR).

Pokud chce klient zakázku reklamovat, musí tak učinit do této doby.

Odevzdané fotografie (jpg formáty) archivuji po dobu 3 měsíců včetně svatebních zakázek.

Pokud dojde během této doby ke ztrátě či poškození USB s fotkami, fotograf může data znovu zaslat prostřednictvím Úschovny.cz nebo zaslat nový usb flash disk za příplatek 350 Kč + poštovné dle tarifu ČP.

Souhlas s poskytnutím fotofrafií

Všechny zveřejněné fotografie v portfoliu, na sociálních sítích nebo na svých webových stránkách disponují souhlasem daných osob. Pokud si klient souhlas rozmyslí, má právo ho odvolat, a to písemně nebo emailem na uvedené adrese či e-mailu v Kontaktech.

Autorská práva

Všechny fotografie jsou předmětem autorského práva a majetkem fotografa a nesmí být použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu autora. Fotografované osoby mohou používat fotografie pro svou nekomerční.